Breadcrumb
  1. Home
  2. About HRSA
  3. Language Assistance Services

Language Assistance Services

Languages on this page: Español (Spanish) | 繁體中文 (Chinese) | Tiếng Việt (Vietnamese) | 한국어 (Korean) | Tagalog | Русский (Russian) | العربية (Arabic) | Kreyòl Ayisyen (Haitian Creole) | Français (French) | Polski (Polish) | Português (Portuguese) | Italiano (Italian) | Deutsch (German) | 日本語 (Japanese) | فارسی (Farsi) | English

Español (Spanish)

ATENCIÓN: Si usted habla un idioma distinto del inglés, tiene a su disposición servicios de asistencia lingüística gratuitos.

Llame al 1-301-443-5636.

Para otros servicios que NO impliquen asistencia lingüística, visite la página Contact Us (Comuníquese con nosotros) de la HRSA.

La Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

El aviso de no discriminación del HHS enumera los servicios que usted tiene a su disposición y cómo presentar una queja si considera que el HHS no le ha prestado estos servicios o lo ha discriminado de alguna otra manera.

La HRSA:

Proporciona ayudas y servicios gratuitos a personas con discapacidad para que puedan comunicarse eficazmente con nosotros, como:

Intérpretes de lengua de señas cualificados

Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros formatos)

Proporciona servicios lingüísticos gratuitos a personas cuya lengua principal no es el inglés:

Intérpretes cualificados

Información escrita en otros idiomasSi necesita estos servicios de asistencia lingüística, póngase en contacto con la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los EE.UU. llamando al 1-301-443-5636.

Si cree que la HRSA no le ha prestado estos servicios o lo ha discriminado de alguna manera por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar una queja ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU., por vía electrónica a través del Portal de Quejas de la Oficina de Derechos Civiles, o por correo o teléfono en:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

繁體中文 (Traditional Chinese)

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。

請致電 1-301-443-5636。

如需沒有涉及語言協助的其他服務, 請造訪 Contact Us HRSA (聯絡美國 HRSA)頁面。

健康資源與服務管理局 (HRSA) 遵守適用的聯邦民權法律規定、不因種族、膚色、原國籍、年齡、殘障或性別而歧視任何人。

HHS 的「非歧視通知」載明了可提供給您的服務以及如何提交投訴,如果您認為HHS未能提供這些服務或以其他方式進行歧視。

健康資源與服務管理局 (HRSA):

向殘障人士免費提供各種援助和服務、以幫助他們與我們進行有效溝通、如:

合格的手語翻譯員

以其他格式提供的書面資訊(大號字體、音訊、無障礙電子格式、其他格式)

向母語非英語的人員免費提供各種語言服務,如:

合格的翻譯員

以其他語言書寫的資訊

如果您需要這些語言協助服務,請聯絡美國衛生及公共服務部 (HHS) 的健康資源與服務管理局 (HRSA),電話號碼為 1-301-443-5636。

如果您認為 HRSA 未能提供此類服務或者因種族、膚色、原國籍、年齡、殘障或性別而透過其他方式歧視您、您可向美國衛生及公共服務部的 Office for Civil Rights(民權辦公室)提交申訴、透過 民權辦公室投訴門戶網站 以電子方式申訴,或者透過郵寄或電話的方式申訴:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)(聾人用電信設備)

Tiếng Việt (Vietnamese)

CHÚ Ý: Nếu nói Tiếng Việt, quý vị có thể sử dụng dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí. 

Gọi số 1-301-443-5636.

Đối với những dịch vụ khác KHÔNG liên quan đến hỗ trợ ngôn ngữ, vui lòng truy cập trang Liên hệ với chúng tôi của HRSA.

Cơ Quan Quản Lý Tài Nguyên và Dịch Vụ Y Tế (HRSA) tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên Bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính. 

Thông báo không phân biệt đối xử của HHS liệt kê những dịch vụ mà quý vị có thể sử dụng cũng như cách nộp đơn khiếu nại nếu quý vị cảm thấy HHS không cung cấp những dịch vụ này hoặc đã phân biệt đối xử theo cách khác.

Cơ Quan Quản Lý Tài Nguyên và Dịch Vụ Y Tế(HRSA):

Cung cấp các gói hỗ trợ và dịch vụ miễn phí cho người khuyết tật để giúp họ giao tiếp hiệu quả, chẳng hạn như:

Thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu có trình độ

Thông tin bằng văn bản ở các định dạng khác (chữ in lớn, âm thanh, định dạng điện tử cho người khuyết tật, các định dạng khác)

Cung cấp miễn phí các dịch vụ ngôn ngữ cho những người có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh, như:

Thông dịch viên có trình độ

Thông tin bằng văn bản trình bày bằng ngôn ngữ khác

Nếu quý vị cần sử dụng dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ, hãy liên hệ với Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ (HHS), Cơ Quan Quản Lý Tài Nguyên và Dịch Vụ Y Tế (HRSA) theo số 1- 301-443-5636.

Nếu quý vị cho rằng HRSA không cung cấp được những dịch vụ này hoặc phân biệt đối xử theo cách khác dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính, bạn có thể nộp đơn khiếu nại với Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ, Văn Phòng Dân Quyền bằng hình thức điện tử qua Cổng Tiếp Nhận Đơn Khiếu Nại của Văn Phòng Dân Quyền hoặc qua đường bưu điện hoặc bằng điện thoại theo thông tin sau đây:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

한국어 (Korean)

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 

1-301-443-5636 번으로 전화 주십시오.

언어 지원 이외의 서비스가 필요하시면, 저희 HRSA 페이지를 방문하십시오.

보건 자원 및 서비스 행정국(HRSA)은 관련 연방 공민권법을 준수하며 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 차별하지 않습니다. 

보건복지부(HHS)는 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 누군가를 배제하거나 다른 방식으로 대우하지 않습니다.

보건 자원 서비스 행정국(HRSA):

장애인들이 저희와 효과적으로 의사소통할 수 있도록 다음과 같은 무료 지원과 서비스를 제공합니다.

유자격 수화 통역자

다른 형식의 서면 정보(큰 활자, 음성, 접근 가능한 전자 형식, 기타 형식)

주로 사용하는 언어가 영어가 아닌 분들에게는 다음과 같은 무료 언어 서비스를 제공합니다.

유자격 통역자

다른 언어로 작성된 서면 정보

이러한 언어 서비스가 필요하시면 미국 보건복지부(HHS) 및 보건 자원 서비스 행정국(HRSA) 1-301-443-5636번으로 연락하십시오.

HRSA가 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 이러한 서비스를 제공하지 않거나 다른 방식으로 차별했다고 생각하시는 경우, 민권국 이의제기 포털을 통한 전자적 방식, 우편 또는 전화를 이용하여 미국 보건복지부 민권국(Office for Civil Rights)에 민원을 제기할 수 있습니다. 주소 및 연락처는 다음과 같습니다.

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Tagalog

PAUNAWA: Kung ikaw ay nagsasalita ng isang wika maliban sa English, available para sa iyo ang mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.

Tumawag sa 1-301-443-5636.

Para sa iba pang serbisyo na WALANG kinalaman sa tulong sa wika, mangyaring bisitahin ang  Contact Us sa page ng HRSA.

Sumusunod ang Health Resources and Services Administration (HRSA) sa mga naaangkop na mga batas ng pederal sa mga karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan, o kasarian.

Inililista ng  paunawa ng walang diskriminasyon ng HHS ang mga serbisyong magagamit mo at kung paano maghain ng reklamo kung sa palagay mo na nabigo ang HHS na ibigay ang mga serbisyong ito o may diskriminasyon sa ibang paraan.

Ang HRSA ay:

Nagbibigay ng mga libreng tulong at serbisyo sa mga taong may kapansanan upang epektibong makipag-ugnayan sa amin, gaya ng:

Mga kwalipikadong interpreter ng sign language

Nakasulat na impormasyon sa iba pang mga format (malaking print, audio, mga naa-access na elektronikong format, iba pang format)

Nagbibigay ng mga libreng serbisyo sa wika sa mga taong hindi English ang pangunahing wika, gaya ng:

Mga kwalipikadong interpreter

Impormasyong nakasulat sa iba pang wika

Kung kailangan mo ang mga serbisyo ng tulong sa wikang ito, kontakin ang U.S. Department of Health and Human Services (HHS), Health Resources and Services Administration (HRSA) sa 1- 301-443-5636.

Kung naniniwala kang nabigo ang HRSA na ibigay ang mga serbisyong ito o may diskriminasyon sa ibang paraan batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan, o kasarian, maaari kang maghain ng karaingan sa U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, sa elektronikong paraan sa pamamagitan ng Portal ng Reklamo ng Tanggapan Para sa Mga Karapatang Sibil, o sa pamamagitan ng koreo o telepono sa:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Русский (Russian)

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: если вы не говорите по-английски, вы можете воспользоваться бесплатными услугами перевода.

Чтобы воспользоваться этими услугами, позвоните по номеру 1-301-443-5636.

Чтобы воспользоваться другими услугами, которые НЕ включают языковую помощь, зайдите на сайт HRSA и перейдите на страницу «Контактная информация» (Contact Us).

Управление ресурсов и служб здравоохранения (HRSA) соблюдает федеральные законы о гражданских правах и не допускает дискриминации по признаку расы, цвета кожи, национальности, возраста, инвалидности или пола.

В уведомлении Министерства здравоохранения и социальных служб США (HHS) о недопущении дискриминации перечислены доступные вам услуги и порядок подачи жалобы, которую вы можете подать, если считаете, что вам не были предоставлены соответствующие услуги или ваши права были ущемлены.

Управление ресурсов и служб здравоохранения (HRSA):

С целью эффективного взаимодействия предоставляет безвозмездную помощь и оказывает услуги людям с ограниченными возможностями, такие как:

услуги квалифицированных сурдопереводчиков;

представление письменной информации в специальном формате (крупный шрифт, аудиоформат, электронные документы в доступном формате, другие специальные форматы).

Предоставляет бесплатные услуги перевода людям, для которых английский не является основным, такие как:

услуги квалифицированных переводчиков;

письменная информация на других языках.

Если вы нуждаетесь в таких услугах, обратитесь в Управление ресурсов и служб здравоохранения (HRSA) Министерства здравоохранения и социальных служб США (HHS) по телефону 1-301-443-5636.

Если вы считаете, что HRSA не предоставило вам эти услуги или что ваши права были ущемлены по признаку расы, цвета кожи, национальности, возраста, инвалидности или пола, вы можете подать жалобу в Управление по гражданским правам Министерства здравоохранения и социальных служб США. Жалобу можно подать в электронном виде через портал подачи жалоб Управления по гражданским правам, а также по почте или по телефону:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

العربية (Arabic)

تنبيه: إذا كنت تتحدث لغة أخرى غير اللغة الإنجليزية، فستتوفر لك خدمات المساعدة اللغوية مجانًا.

اتصل برقم 1-301-443-5636.

بالنسبة للخدمات الأخرى التي لا تتضمن المساعدة اللغوية، يُرجى زيارة صفحة اتصل بنا في الموقع الخاص بإدارة الموارد والخدمات الصحية (HRSA).

تمتثل إدارة الموارد والخدمات الصحية (HRSA) لقوانين الحقوق المدنية الفيدرالية المُطبقة ولا تمارس التمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو السن أو الإعاقة أو الجنس.

يسرد إشعار عدم التمييز الذي توفره وزارة الصحة والخدمات الإنسانية (HHS) الخدمات المتاحة لك وكيفية تقديم شكوى إذا شعرت أن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية أخفقت في تقديم هذه الخدمات أو مارست التمييز بطريقة أخرى.

إدارة الموارد والخدمات الصحية (HRSA):

توفر المساعدات والخدمات المجانية للأشخاص ذوي الإعاقة للتواصل معنا بفعالية، مثل:

مترجمين فوريين مؤهلين في لغة الإشارة

معلومات مكتوبة بتنسيقات أخرى (مطبوعة بأحرف كبيرة، مواد صوتية، تنسيقات إلكترونية يُسهل الوصول إليها، وغيرها من التنسيقات الأخرى)

توفر خدمات لغوية مجانية للأشخاص الذين لا تكون لغتهم الأساسية اللغة الإنجليزية، مثل:

مترجمين فوريين مؤهلين

معلومات مكتوبة بلغات أخرى

إذا كنت بحاجة إلى خدمات المساعدة اللغوية، فاتصل بوزارة الصحة والخدمات البشرية الأمريكية (HHS) وإدارة الموارد والخدمات الصحية (HRSA) على رقم 1- 301-443-5636.

إذا كنت تعتقد أن إدارة الموارد والخدمات الصحية قد فشلت في تقديم هذه الخدمات أو مارست التمييز بطريقة أخرى على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو السن أو الإعاقة أو الجنس، يمكنك تقديم شكوى إلى مكتب الحقوق المدنية بوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية إلكترونيًا من خلال بوابة مكتب شكاوى الحقوق المدنية، أو عبر البريد أو الهاتف على المعلومات التالية:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (جهاز الاتصالات الكتابي للصم والبكم)

Kreyòl Ayisyen (Haitian Creole)

ATANSYON: Si w pale yon lang ki pa anglè, sèvis asistans lang gratis disponib pou ou.

Rele 1-301-443-5636.

Pou lòt sèvis ki PA enplike asistans nan lang, tanpri vizite paj "Kontakte nou HRSA".

Administrasyon Resous ak Sèvis Sante (HRSA) respekte lwa dwa sivil federal ki aplikab yo epi li pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, laj, andikap oswa sèks.

Avi sou non-diskriminasyon HHS bay lis sèvis ki disponib pou ou epi eksplike kijan pou w depoze yon plent si w kwè HHS pa t bay sèvis sa yo oswa si w fè diskriminasyon nan yon lòt fason.

HRSA:

Bay èd ak sèvis gratis pou moun ki gen andikap pou kominike avèk nou yon fason efikas, tankou:

Entèprèt langaj siy ki kalifye

Enfòmasyon ekri nan lòt fòma (gwo enprime, odyo, fòma elektwonik aksesib, lòt fòma)

Bay sèvis lang gratis pou moun ki gen lang prensipal pa anglè, tankou:

Entèprèt kalifye

Enfòmasyon ki ekri nan lòt lang

Si w bezwen sèvis sipò lang sa yo, kontakte Depatman Sante ak Sèvis Imen (HHS) Etazini, Health Resources and Services Administration (HRSA) nan 1-301-443-5636.

Si w kwè HRSA pa bay sèvis sa yo oswa si w fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, laj, andikap, oswa sèks, ou ka pote yon plent ak Etazini. Depatman Sante ak Sèvis Imen, Biwo Dwa Sivil yo, elektwonikman atravè Pòtal Biwo Plent Dwa Sivil yo, oswa pa mwayen lapòs oswa telefòn nan:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Français (French)

ATTENTION : Si vous parlez une langue autre que l'anglais, des services d'assistance linguistique gratuits sont à votre disposition.

Appelez le 1-301-443-5636.

Pour d'autres services qui n'impliquent PAS d'assistance linguistique, veuillez consulter la page "Contactez-nous" de la HRSA.

L'Administration des ressources et des services de santé (HRSA) respecte les lois fédérales applicables en matière de droits civils et ne pratique aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, l'origine nationale, l'âge, le handicap ou le sexe.

L'avis de non-discrimination du HHS énumère les services qui vous sont proposés et indique comment déposer une plainte si vous estimez que le HHS n'a pas fourni ces services ou a pratiqué une autre forme de discrimination.

HRSA:

Fournit des aides et des services gratuits aux personnes handicapées pour communiquer efficacement avec nous, tels que :

Interprètes qualifiés en langue des signes

Informations écrites dans d'autres formats (gros caractères, audio, formats électroniques accessibles, autres formats)

Offre des services linguistiques gratuits aux personnes dont la langue maternelle n’est pas l’anglais, comme :

Interprètes qualifiés

Informations rédigées dans d’autres langues

Si vous avez besoin de ces services d’aide linguistique, communiquez avec le Département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis (HHS), L'Administration des ressources et des services de santé (HRSA), au 1-301-443-5636.

Si vous pensez que la HRSA n'a pas fourni ces services ou a fait preuve de discrimination d'une autre manière sur la base de la race, de la couleur, de l'origine nationale, de l'âge, du handicap ou du sexe, vous pouvez déposer une plainte auprès du Département de la Santé et des Services sociaux, Bureau pour les droits civils, par voie électronique via le portail des plaintes du Bureau des droits civils, ou par courrier ou par téléphone à :

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Polski (Polish)

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. 

Zadzwoń pod numer 1-301-443-5636.

Aby skorzystać z innych usług, które nie obejmują pomocy językowej, odwiedź stronę „Kontakt” HRSA.

Administracja Zasobów i Usług Zdrowotnych (HRSA) postępuje zgodnie z obowiązującymi federalnymi przepisami dot. praw obywatelskich i nie dopuszcza się dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność bądź płeć. 

W powiadomieniu o niedyskryminacji wydanym przez HHS wymieniono dostępne usługi oraz opisano, jak złożyć skargę w przypadku niedopełnienia obowiązku świadczenia tych usług lub dopuszczenia się dyskryminacji w jakikolwiek inny sposób.

Administracja Zasobów i Usług Zdrowotnych (HRSA):

Zapewnia bezpłatną pomoc i usługi osobom niepełnosprawnym w celu umożliwienia skutecznej komunikacji, na przykład:

Wykwalifikowanych tłumaczy języka migowego;

Informacje na piśmie w różnych formatach (duży druk, audio, dostępne formaty elektroniczne, inne formaty).

Zapewnia bezpłatne usługi językowe dla osób, dla których angielski nie jest pierwszym językiem, na przykład:

Wykwalifikowanych tłumaczy;

Informacje na piśmie w innych językach.

W celu skorzystania z tych usług skontaktuj się z Departamentem Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych (HHS), Administracją Zasobów i Usług Zdrowotnych (HRSA) pod numerem 1-301-443-5636.

Jeżeli uważasz, że HRSA nie dopełniło obowiązku świadczenia tych usług lub w inny sposób dopuszcza się dyskryminacji ze względu na rasę, koloru skóry, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność bądź płeć, możesz złożyć skargę do: Departament Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych, Biuro Praw Obywatelskich, drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu do składania skarg Biura Praw Obywatelskich, pocztą tradycyjną lub dzwoniąc pod numer telefonu:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Português (Portuguese)

ATENÇÃO: Se você fala um idioma que não seja o inglês, disponibilizamos serviços de assistência linguística gratuitos para você.

Ligue para 1-301-443-5636.

Para outros serviços que NÃO envolvam assistência linguística, visite a página Contact Us (Fale conosco) da HRSA.

A Administração de Recursos e Serviços de Saúde (HRSA) cumpre as leis federais de direitos civis aplicáveis e não discrimina com base na raça, cor, nacionalidade, idade, deficiência ou sexo.

O aviso de não discriminação do HHS relaciona os serviços disponíveis para você e como registrar uma reclamação se você achar que o HHS não forneceu esses serviços ou demonstrou alguma forma de discriminação.

A HRSA:

Fornece auxílio e serviços gratuitos para pessoas com deficiência se comunicarem efetivamente conosco, como:

Intérpretes de língua de sinais qualificados

Informações escritas em outros formatos (impressão em letras grandes, áudio, formatos eletrônicos acessíveis, outros formatos)

Disponibiliza serviços linguísticos gratuitos para pessoas cujo idioma principal não é o inglês, como:

Intérpretes qualificados

Informações por escrito em outros idiomas

Se você precisar desses serviços de assistência linguística, entre em contato com a Administração de Recursos e Serviços de Saúde (HRSA) do Departamento de Saúde e Serviços Humanos (HHS) dos EUA pelo telefone 1-301-443-5636.

Se você acredita que a HRSA deixou de fornecer esses serviços ou apresentou alguma forma de discriminação com base na raça, cor, nacionalidade, idade, deficiência ou sexo, você pode registrar uma reclamação no Escritório de Direitos Civis do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA por meio eletrônico no Portal de Reclamações do Escritório de Direitos Civis, ou por correio ou telefone:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Italiano (Italian)

ATTENZIONE: per chi parla una lingua diversa dall'inglese, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti.

Telefona al numero 1-301-443-5636.

Per altri servizi che NON implicano l'assistenza linguistica, ti preghiamo di visitare la pagina dei contatti (Contact Us) dell'HRSA.

L'Amministrazione delle risorse e dei servizi sanitari (HRSA) è conforme alle leggi applicabili per i diritti civili e non discrimina in base a razza, colore, origine nazionale, età, disabilità o genere.

L'avviso dell'HHS per la non discriminazione elenca i servizi disponibili e indica come inviare un reclamo se ritieni che l'HHS non sia stato in grado di fornire questi servizi o abbia messo in atto in altro modo qualche forma di discriminazione.

L'Amministrazione delle risorse e dei servizi sanitari (HRSA):

Assicura ausili e servizi gratuiti per le persone con disabilità perché possano comunicare in modo efficace con noi, ad esempio:

Interpreti qualificati della lingua dei segni

Informazioni scritte in altri formati (caratteri grandi, audio, formati elettronici accessibili, altri formati)

Assicura servizi linguistici gratuiti per le persone la cui lingua madre non è l'inglese, ad esempio:

Interpreti qualificati

Informazioni scritte in altre lingue

Se hai bisogno di questi servizi di assistenza linguistica, contatta il Dipartimento della salute e dei servizi umani degli Stati Uniti (HHS), l'Amministrazione delle risorse e dei servizi sanitari (HRSA) al numero 1-301-443-5636.

Se ritieni che l'HRSA non sia stata in grado di fornire questi servizi o abbia messo in atto in altro modo qualche forma di discriminazione in base a razza, colore, origine nazionale, età, disabilità o genere, puoi inviare un reclamo al Dipartimento della salute e dei servizi umani, Ufficio per i diritti civili, in forma elettronica attraverso il Portale per i reclami dell'Ufficio per i diritti civili, o per posta o al telefono a questi recapiti:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Deutsch (German)

ACHTUNG: Wenn Sie eine andere Sprache als Englisch sprechen, steht Ihnen ein kostenloser Sprachendienst zur Verfügung.

Rufnummer: 1-301-443-5636.

Für andere Dienstleistungen, die KEINE Sprachunterstützung erfordern, besuchen Sie bitte die Seite Kontakt (Contact Us) zu HRSA.

Die Behörde für Gesundheitsressourcen und -dienste (HRSA) hält sich an die geltenden Bundesgesetze für Bürgerrechte und diskriminiert nicht aufgrund von Rasse, Hautfarbe, nationaler Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht.

Der HHS-Hinweis zur Nichtdiskriminierung führt auf, welche Leistungen Ihnen zur Verfügung stehen und wie Sie eine Beschwerde einreichen können, wenn Sie der Meinung sind, dass HHS diese Leistungen nicht erbracht oder Sie in anderer Weise diskriminiert hat.

HRSA:

Bietet kostenlose Hilfsmittel und Dienstleistungen für Personen mit Behinderungen an, um effektiv mit uns zu kommunizieren, wie z.B:

Qualifizierte Gebärdensprachen-Dolmetscher

Geschriebene Informationen in anderen Formaten (Großdruck, Audio, zugängliche elektronische Formate, andere Formate)

Bietet kostenlose Sprachdienste für Menschen, deren Hauptsprache nicht Englisch ist, wie z. B.:

Qualifizierte Dolmetscher

Schriftliche Informationen in anderen Sprachen

Wenn Sie diese Sprachassistenzdienste benötigen, wenden Sie sich bitte an das Ministerium für Gesundheitspflege und Soziale Dienste der Vereinigten Staaten (HHS), Behörde für Gesundheitsressourcen und -dienste (HRSA) unter der Nummer 1-301-443-5636.

Wenn Sie der Meinung sind, dass die HRSA diese Leistungen nicht erbracht oder Sie auf andere Weise aufgrund von Rasse, Hautfarbe, nationaler Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht diskriminiert hat, können Sie eine Beschwerde beim Ministerium für Gesundheitspflege und Soziale Dienste der Vereinigten Staaten, beim Amt für Bürgerrechte, elektronisch über das Beschwerdeportal des Amtes für Bürgerrechte oder per Post oder Telefon einreichen:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

日本語 (Japanese)

注意事項:英語以外の言語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。

1-301-443-5636 まで、お電話にてご連絡ください。

言語支援と関係のないその他のサービスは、Contact Us HRSAページをご覧ください。

保健資源事業局(Health Resources and Services Administration, HRSA)は適用される連邦公民権法を遵守し、人種、肌の色、出身国、年齢、障害、または性別に基づく差別をいたしません。

米国保健社会福祉省(U.S. Department of Health and Human Services, HHS) 非差別通知書に は、あなたが利用できるサービスおよびHHSがこれらのサービスを提供しなかった、または何らかの方法で差別した、とあなたが感じた場合の苦情の申し立て方法が記載されています。

保健資源事業局(HRSA):

効果的にコミュニケーションを図るため、障害のある人に以下の支援やサポートを無料で提供いたします。

認定手話通訳者

その他の形式の文字情報(大きな活字、音声案内、手軽な電子書式、その他の書式)

英語を母語としない人へ以下の言語サービスを無料で提供いたします。

認定通訳者

英語以外の言語で書かれた情報

これらの言語支援サービスを必要とされる場合は、米国保健福祉省(HHS)、保健資源事業局(HRSA)(1-301-443-5636)までご連絡ください。

HRSAがこれらのサービスの提供を怠ったり、人種、肌の色、出 身国、年齢、障害、または性別に基づいた何らかの方法で差別したと思われる場合、保健社会福祉省 の公民権局(Office for Civil Rights)まで、公民権苦情ポータルを通じて電子的に苦情を申し立てることができます。また、以下へ郵便または電話で苦情を申し立てることもできます︓

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

فارسی (Farsi)

توجه: اگر به زبانی غیر از انگلیسی صحبت می‌کنید، خدمات کمک زبانی به‌صورت رایگان در اختیار شما قرار می‌گیرد.

با 1‎-301-443-5636‎ تماس بگیرید.

برای خدمات دیگری که دارای کمک زبانی نیستند، لطفاً به صفحه تماس با ما در HRSA مراجعه کنید.

«اداره منابع و خدمات بهداشتی» (HRSA) از قوانین قابل اجرای حقوق مدنی فدرال پیروی می‌کند و بر اساس نژاد، رنگ پوست، ملیت، سن، معلولیت یا جنسیت تبعیض قائل نمی‌شود.

اگر احساس می‌کنید که HHS در ارائه این خدمات کوتاهی کرده یا به نحو دیگری تبعیض قائل شده است، در «اطلاعیه عدم تبعیض HHS» خدماتی که برای شما در دسترس است و نحوه ثبت شکایت ذکر شده است.

اداره منابع و خدمات بهداشتی(HRSA):

کمک‌ها و خدمات رایگانی از قبیل موارد زیر را به افراد دارای معلولیت ارائه می‌دهد تا ارتباط مؤثری با ما برقرار کنند:

مترجمان واجد شرایط زبان اشاره

اطلاعات مکتوب در قالب‌های دیگر (چاپ درشت، صوتی، قالب‌های الکترونیکی دسترس‌پذیر، قالب‌های دیگر)

خدمات زبانی رایگان را به افرادی که زبان اصلی آنها انگلیسی نیست ارائه می‌دهد، از قبیل:

مترجمان شفاهی واجد شرایط

اطلاعات مکتوب در زبان‌های دیگر

اگر به این خدمات کمک زبانی نیاز دارید، با «اداره بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده» (HHS)، «اداره منابع و خدمات بهداشتی» (HRSA) با شماره ‎1-301-443-5636‎ تماس بگیرید.

اگر فکر می‌کنید که HRSA در ارائه این خدمات کوتاهی کرده یا به نحو دیگری بر اساس نژاد، رنگ پوست، ملیت، سن، معلولیت یا جنسیت تبعیض قائل شده است، می‌توانید به‌صورت الکترونیکی از طریق درگاه دفتر شکایات حقوق مدنی، یا از طریق پست یا تلفن به نشانی و شماره تلفن زیر شکایت خود را به «دفتر حقوق مدنی اداره بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده» ارائه دهید:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

English

ATTENTION: If you speak a language other than English, language assistance services, free of charge, are available to you.

Call 1-301-443-5636.

For other services that do NOT involve language assistance, please visit the Contact Us HRSA page.

The Health Resources and Services Administration (HRSA) complies with applicable federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.

The HHS nondiscrimination notice lists the services available to you and how to file a complaint if you feel that HHS has failed to provide these services or discriminated in another way.

HRSA:

Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:

Qualified sign language interpreters

Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)

Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:

Qualified interpreters

Information written in other languages

If you need these language assistance services, contact the U.S.Department of Health and Human Services (HHS), Health Resources and Services Administration (HRSA) at 1- 301-443-5636.

If you believe that HRSA has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Date Last Reviewed: