Breadcrumb
 1. Home
 2. About HRSA
 3. Language Assistance Services

Language Assistance Services

Languages on this page: Español (Spanish) | 繁體中文 (Chinese) | Tiếng Việt (Vietnamese) | 한국어 (Korean) | Tagalog | Русский (Russian) | العربية (Arabic) | Kreyòl Ayisyen (Haitian Creole) | Français (French) | Polski (Polish) | Português (Portuguese) | Italiano (Italian) | Deutsch (German) | 日本語 (Japanese) | فارسی (Farsi) | English

Español (Spanish)

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-301-443-5636.

El Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA), Departamento de Salud y Servicios Humanos) de EE. UU. cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. HRSA no excluye a las personas ni las trata de forma diferente debido a su origen étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo.

El HRSA:

 • Proporciona asistencia y servicios gratuitos a las personas con discapacidades para que se comuniquen de manera eficaz con nosotros, como los siguientes:
  • Intérpretes de lenguaje de señas capacitados.
  • Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros formatos).
 • Proporciona servicios lingüísticos gratuitos a personas cuya lengua materna no es el inglés, como los siguientes:
  • Intérpretes capacitados.
  • Información escrita en otros idiomas.

Si necesita recibir estos servicios, comuníquese con HRSA al 1-301-443-5636.

Si considera que el HRSA no le proporcionó estos servicios o lo discriminó de otra manera por motivos de origen étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar un reclamo a la Office for Civil Rights (Oficina de Derechos Civiles) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. de manera electrónica a través del portal Office for Civil Rights Complaint Portal, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o bien, por correo postal a la siguiente dirección o por teléfono a los números que figuran a continuación:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

繁體中文 (Chinese)

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-301-443-5636。

卫生资源和服务管理局、美國衛生及公共服務部 遵守適用的聯邦民權法律規定、不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而歧視任何人。HRSA 不因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而排斥任何人或以不同的方式對待他們。

卫生资源和服务管理局:

 • 向殘障人士免費提供各種援助和服務、以幫助他們與我們進行有效溝通、如:
  • 合格的手語翻譯員
  • 以其他格式提供的書面資訊(大號字體、音訊、無障礙電子格式、其他格式)
 • 向母語非英語的人員免費提供各種語言服務,如:
  • 合格的翻譯員
  • 以其他語言書寫的資訊

如果您需要此類服務、請聯絡 卫生资源和服务管理局 撥打 1-301-443-5636

如果您認為 卫生资源和服务管理局 未能提供此類服務或者因種族、膚色、民族血統、年齡、殘障或性別而透過其他方式歧視您、您可以向 美國衛生及公共服務部 的 Office for Civil Rights(民權辦公室)提交民權投訴、透過 Office for Civil Rights Complaint Portal 以電子方式投訴:https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf,或者透過郵寄或電話的方式投訴:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019、800-537-7697 (TDD)(聾人用電信設備)

Tiếng Việt (Vietnamese)

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-301-443-5636.

Tài nguyên Y tế và Dịch vụ Quản trị, Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ tuân thủ luật dân quyền hiện hành của Liên bang và không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính. HRSA không loại trừ mọi người hoặc đối xử với họ khác biệt vì chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính.

Tài nguyên Y tế và Dịch vụ Quản trị:

 • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ miễn phí cho những người khuyết tật để giao tiếp với chúng tôi có hiệu quả, như:
  • Thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu đủ năng lực
  • Thông tin bằng văn bản ở các định dạng khác (chữ in lớn, âm thanh, định dạng điện tử có thể tiếp cận, các định dạng khác)
 • Cung cấp miễn phí các dịch vụ ngôn ngữ cho những người có ngôn ngữ chính không phải là tiếng Anh, như:
  • Thông dịch viên đủ năng lực
  • Thông tin được trình bày bằng ngôn ngữ khác

Nếu bạn cần những dịch vụ này, hãy liên hệ Tài nguyên Y tế và Dịch vụ Quản trị theo số 1-301-443-5636.

Nếu bạn tin rằng Tài nguyên Y tế và Dịch vụ Quản trị không cung cấp những dịch vụ này hoặc phân biệt đối xử theo cách khác dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, độ tuổi, khuyết tật, hoặc giới tính, bạn có thể nộp đơn khiếu nại với Bộ Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh Hoa Kỳ, Office for Civil Rights (Văn Phòng Dân Quyền) bằng hình thức điện tử qua Office for Civil Rights Complaint Portal, có trên trang https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, hoặc qua đường bưu điện hoặc bằng điện thoại tại:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

한국어 (Korean)

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-301-443-5636 번으로 전화해 주십시오.

보건 자원 및 서비스 관리, 보건복지부)은(는 관련 연방 공민권법을 준수하며 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 차별하지 않습니다. 보건 자원 및 서비스 관리은 (는) 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 누군가를 배제하거나 다른 방식으로 대우하지 않습니다.

보건 자원 및 서비스 관리:

 • 장애인들이 저희와 효과적으로 의사소통할 수 있도록 다음과 같은 무료 지원과 서비스를 제공합니다.
  • 자격있는 수화 통역자
  • 다른 형식의 서면 정보(큰 활자, 음성, 사용 가능한 전자 형식, 기타 형식)
 • 주로 사용하는 언어가 영어가 아닌 이들에게는 다음과 같은 무료 언어 서비스를 제공합니다.
  • 자격있는 통역자
  • 다른 언어로 작성된 서면 정보

이러한 서비스가 필요하시면 HRSA에 -301-443-5636번으로 연락하십시오.

HHS 이(가) 인종, 피부색, 출신 국가, 연령, 장애 또는 성별을 이유로 이러한 서비스를 제공하지 않거나 다른 방식으로 차별했다고 생각하시는 경우, https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf 를 통한 전자 방식 또는 우편이나 전화로 Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights (시민권 사무국)에 민원을 제출할 수 있습니다. 주소 및 연락처는 다음과 같습니다.

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Tagalog

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-301-443-5636.

Sumusunod ang Health Resources at mga Serbisyo Administration (HRSA), Kagawaran ng Mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao ng U.S. sa mga naaangkop na Pampederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian. Ang HRSA ay hindi nagtatangi ng mga tao o hindi nagpapakita ng ibang pakikitungo dahil sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian.

Ang HRSA ay:

 • Nagbibigay ng mga libreng tulong at serbisyo sa mga taong may kapansanan upang mahusay silang makipag-ugnayan sa amin, gaya ng:
  • Mga kwalipikadong interpreter ng sign language
  • Nakasulat na impormasyon sa iba pang mga format (malaking print, audio, mga naa-access na electronic na format, iba pang mga format)
 • Nagbibigay ng mga libreng serbisyo sa wika sa mga taong hindi Ingles ang pangunahing wika, gaya ng:
  • Mga kwalipikadong interpreter
  • Impormasyong nakasulat sa iba pang mga wika

Kung kailangan mo ang mga serbisyong ito, makipag-ugnayan kay HRSA sa 1-301-443-5636.

Kung naniniwala kang hindi naibigay ng HRSA ang mga serbisyong ito o nandiskrimina ito sa ibang paraan batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, edad, kapansanan o kasarian, maaari kang maghain ng karaingan sa Kagawaran ng Mga Serbisyong Pangkalusugan at Pantao ng U.S., Office for Civil Rights (Tanggapan para sa Mga Karapatang Sibil), sa electronic na paraan sa Office for Civil Rights Complaint Portal, na makikita sa https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o sa pamamagitan ng koreo o telepono sa:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Русский (Russian)

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-301-443-5636.

Ресурсов и служб здравоохранения администрации, Министерство здравоохранения и социальных служб США соблюдает применимое федеральное законодательство в области гражданских прав и не допускает дискриминации по признакам расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола. HRSA не исключает людей и не относится к ним по-разному из-за расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола.

Ресурсов и служб здравоохранения администрации:

 • Для эффективного взаимодействия предоставляет безвозмездную помощь и оказывает услуги людям с ограниченными возможностями, а именно:
  • услуги квалифицированных сурдопереводчиков;
  • письменную информацию в других форматах (крупный шрифт, аудио формат, доступные электронные форматы, прочие форматы).
 • Предоставляет бесплатные услуги перевода людям, для которых английский не является основным языком, а именно:
  • услуги квалифицированных переводчиков;
  • письменную информацию на других языках.

Если вы нуждаетесь в таких услугах, обратитесь к Ресурсов и служб здравоохранения администрации по телефону 1-301-443-5636.

Если вы считаете, что в Ресурсов и служб здравоохранения администрации вам не предоставили указанных услуг или иным образом дискриминировали вас по признакам расы, цвета кожи, национальной принадлежности, возраста, инвалидности или пола, вы можете подать жалобу в Министерство здравоохранения и социальных служб США, Office for Civil Rights (Управление по гражданским правам), в электронном виде через Office for Civil Rights Complaint Portal, доступный по ссылке: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, по почте или по телефону:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

العربية (Arabic)

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم .1-301-443-5636

تلتزم إدارة الموارد والخدمات الصحية وزارة الخدمات الصحية والبشرية بقوانين الحقوق المدنية الفدرالية المعمول بها ولا تميز على أساس العرق أو اللون أو الأصل الوطني أو السن أو الإعاقة أو نوع الجنس. لا تستبعد وزارة الخدمات الصحية والبشرية الأشخاص أو تعاملهم على نحو مختلف بسبب النوع أو اللون أو الأصل الوطني أو السن أو الإعاقة أو نوع الجنس..

: إدارة الموارد والخدمات الصحية

 • توفر مساعدات وخدمات مجانية للأشخاص من ذوي الإعاقات للتواصل بصورة فعالة معنا، مثل:
  • مترجمي لغة إشارة مؤهلين
  • معلومات كتابية بتنسيقات أخرى (مطبوعة بأحرف كبيرة، مواد صوتية، تنسيقات إلكترونية متيسرة، وغير ذلك من التنسيقات)
 • توفر خدمات لغوية مجانية للأشخاص الذين لغتهم الأساسية ليست الإنجليزية، مثل:
  • مترجمين مؤهلين
  • معلومات مكتوبة بلغات أخرى

إذا كنت بحاجة لهذه الخدمات، اتصل بـ إدارة الموارد والخدمات الصحية على الرقم

.1-301-443-5636 إذا كنت تعتقد أن HHS قد أخفقت في توفير تلك الخدمات أو أنها قد ميزت بطريقة أخرى على أساس العرق أو اللون أو الأصل وزارة الخدمات الصحية والبشرية ، مكتب Office for Civil Rights (مكتب الحقوق المدنية)، من خلال مكتب Office for Civil Rights Complaint Portal، المتوفر على الرابط https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf أو بالبريد أو الهاتف على:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697(رقم هاتف الصم والبكم)

Kreyòl Ayisyen (Haitian Creole)

ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 1-301-443-5636.

Resous ak Sèvis Sante Administrasyon, (HRSA), Ministè Sèvis Sante ak Imen Ameriken konfòm ak lwa sou dwa sivil federal ki aplikab yo e li pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, peyi orijin, laj, enfimite oswa sèks. HRSA pa ekskli moun oswa trete yo nan fason ki diferan akoz ras, koulè, peyi orijin, laj, enfimite oswa sèks yo.

HRSA:

 • Bay èd ak sèvis gratis pou moun ki andikape pou yo kominike avèk nou nan fason ki efikas, tankou:
  • Enèprèt langaj siy ki kalifye
  • Enfòmasyon ekri nan lòt fòma (gwo lèt, odyo, fòma elektwonik ki aksesib, lòt fòma)
 • Bay sèvis lang gratis a moun lang prensipal yo pa Anglè, tankou:
  • Enèprèt kalifye
  • Enfòmasyon ki ekri nan lòt lang

Si w bezwen sèvis sa yo, kontakte HRSA nan 1-301-443-5636.

Si w kwè HRSA pa t bay sèvis sa yo oswa te fè diskriminasyon nan yon lòt fason sou baz ras, koulè, peyi orijin, laj, enfimite oswa sèks, ou ka depoze yon plent nan: Ministè Sèvis Sante ak Imen Ameriken , Office for Civil Rights (Biwo Dwa Sivil) atravè Office for Civil Rights Portal, pa mwayen elektwonik ki disponib nan https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, oswa pa lapòs oswa:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Français (French)

ATTENTION: Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-301-443-5636.

L' Administration des ressources et des services de santé (HRSA), Département de la Santé et des Services Sociaux des États-Unis respecte les lois fédérales en vigueur relatives aux droits civiques et ne pratique aucune discrimination basée sur la race, la couleur de peau, l'origine nationale, l'âge, le sexe ou un handicap. HRSA n'exclut et ne traite aucune personne différemment en raison de sa race, sa couleur de peau, son origine nationale, son âge, son sexe ou son handicap.

HRSA:

 • Fournit gratuitement des aides et services aux personnes handicapées afin de permettre une communication efficace avec nous, par exemple:
  • Interprètes qualifiés en langue des signes
  • Informations écrites dans d'autres formats (gros caractères, audio, formats électroniques accessibles, autres formats)
 • Fournit gratuitement des services linguistiques aux personnes dont la langue principale n'est pas l'anglais, par exemple:
  • Interprètes qualifiés
  • Informations écrites dans d'autres langues

Si vous avez besoin de ces services, contactez HRSA au 1-301-443-5636.

Si vous pensez que HRSA n'a pas fourni ces services ou a fait preuve d'une autre forme de discrimination basée sur la race, la couleur de peau, l'origine nationale, l'âge, le sexe ou le handicap, vous pouvez déposer une réclamation auprès de la Département de la Santé et des Services Sociaux des États-Unis, Office for Civil Rights (Bureau des Droits Civiques), par voie électronique via l'Office for Civil Rights Complaint Portal, disponible à l'adresse https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, par courrier ou par téléphone à:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Polski (Polish)

UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer 1-301-443-5636.

Zasoby i usługi zdrowotne Administracja, Departament Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych postępuje zgodnie z obowiązującymi federalnymi prawami obywatelskimi i nie dopuszcza się dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność bądź płeć. HRSA nie wyklucza żadnych osób i nie stosuje różnego traktowania ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność bądź płeć.

Zasoby i usługi zdrowotne Administracja:

 • Zapewnia bezpłatną pomoc i usługi osobom niepełnosprawnym w celu umożliwienia skutecznej komunikacji, na przykład:
  • Wykwalifikowanych tłumaczy języka migowego
  • Informacje na piśmie w różnych formatach (duży druk, audio, dostępne formaty elektroniczne, inne formaty)
 • Zapewnia bezpłatne usługi językowe dla osób, dla których angielski nie jest pierwszym językiem, na przykład:
  • Wykwalifikowanych tłumaczy
  • Informacje na piśmie w innych językach

Jeżeli chcesz skorzystać z tych usług, skontaktuj się z Zasoby i usługi zdrowotne Administracja pod numerem 1-301-443-5636.

Jeżeli uważasz, że Departament Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych nie świadczy tych usług lub w inny sposób dopuszcza się dyskryminacji ze względu na rasę, koloru skóry, pochodzenie, wiek, niepełnosprawność bądź płeć, możesz złożyć skargę do: Departament Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych, Office for Civil Rights (Biuro Praw Obywatelskich), drogą elektroniczną za pośrednictwem Office for Civil Rights Complaint Portal na stronie https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, pocztą tradycyjną lub dzwoniąc pod numer telefonu:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Português (Portuguese)

O Administração de Recursos e Serviços de Saúde (HRSA), Departamento de Saúde e dos Serviços Humanos dos Estados Unidos da América cumpre as leis de direitos civis federais aplicáveis e não exerce discriminação com base na raça, cor, nacionalidade, idade, deficiência ou sexo. HRSA não exclui ou trata de forma diferente devido à raça, cor, nacionalidade, idade, deficiência ou sexo.

HRSA:

 • Faculta ajuda e serviços gratuitos a pessoas com dificuldades de comunicar de forma eficaz connosco, tais como:
  • Intérpretes de língua gestual qualificados
  • Informação escrita noutros formatos (impressão maior, áudio, formatos electrónicos acessíveis, outros formatos)
 • Faculta serviços linguísticas grátis a pessoas cuja língua principal não é inglês, tais como:
  • Intérpretes qualificados
  • Informação escrita noutros idiomas

Se necessita destes serviços, contacte HRSA através do número 1-301-443-5636.

Se considera que a HRSA não cumpriu estes serviços ou exerceu discriminação de outra forma com base na raça, cor, nacionalidade, idade, deficiência ou sexo, pode apresentar uma reclamação junto de: Departamento de Saúde e dos Serviços Humanos dos Estados Unidos da América, Office for Civil Rights (Gabinete de Direitos Civis), por via electrónica através do Office for Civil Rights Complaint Portal, disponível em https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, ou por correio ou telefone:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Italiano (Italian)

ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l'italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero 1-301-443-5636.

Salute Risorse e Servizi Amministrazione (HRSA), Dipartimento statunitense per la salute e i servizi umani è conforme a tutte le leggi federali vigenti in materia di diritti civili e non pone in essere discriminazioni sulla base di razza, colore, origine nazionale, età, disabilità o sesso. HRSA non esclude le persone o le tratta diversamente a causa di razza, colore, origine nazionale, età, disabilità o sesso.

HRSA:

 • Offre sostegni e servizi gratuiti alle persone affette da disabilità per comunicare con noi in modo efficace, quali:
  • Interpreti qualificati nella lingua dei segni
  • Informazioni scritte in altri formati (stampe a grandi caratteri, audio, formati elettronici accessibili, altri formati)
 • Offre servizi linguistici gratuiti alle persone la cui lingua primaria non è l'inglese, quali:
  • Interpreti qualificati
  • Informazioni scritte in altre lingue

In caso si necessiti di tali servizi, contattare HRSA al numero 1-301-443-5636.

In caso si ritenga che HRSA non abbia offerto tali servizi o abbia posto in essere discriminazioni in altri modi sulla base di razza, colore, origine nazionale, età, disabilità o sesso, è possibile presentare una vertenza a: Dipartimento statunitense per la salute e i servizi umani, Office for Civil Rights (Ufficio per i diritti civili), elettronicamente mediante l’Office for Civil Rights Complaint Portal, disponibile all'indirizzo https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, oppure a mezzo posta o telefono all'attenzione di:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Deutsch (German)

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-301-443-5636.

Das Gesundheitsressourcen und Dienstleistungen Verwaltung (HRSA), U.S.-Gesundheitsministerium erfüllt geltenden bundesstaatliche Menschenrechtsgesetze und lehnt jegliche Diskriminierung aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht ab. lehnt den Ausschluss oder die unterschiedliche Behandlung von Menschen aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht ab.

HRSA:

 • Bietet kostenlose Hilfe und Dienstleistungen für Menschen mit Behinderung zur effektiven Kommunikation, wie z. B.:
  • Qualifizierte Gebärdensprachen-Dolmetscher
  • Schriftliche Informationen in anderen Formaten (große Ausdrucke, Audio, zugängliche elektronische Formate, sonstige Formate)
 • Bietet kostenlose Sprachdienste für Menschen, deren Hauptsprache nicht Englisch ist, wie z. B.:
  • Qualifizierte Dolmetscher
  • Schriftliche Informationen in anderen Sprachen

Sollten Sie diese Dienstleistungen benötigen, so wenden Sie sich an das HRSA unter 1-301-443-5636.

Sollten Sie der Ansicht sein, dass HRSA es versäumte, diese Dienstleistungen anzubieten, oder auf sonstige Weise aufgrund von Rasse, Hautfarbe, Herkunft, Alter, Behinderung oder Geschlecht diskriminierte, so können Sie eine Beschwerde einreichen bei: U.S.-Gesundheitsministerium, Office for Civil Rights (Amt für Bürgerrechte), elektronisch über das Office for Civil Rights Complaint Portal, zugänglich über https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, oder per Post oder telefonisch an:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

日本語 (Japanese)

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-301-443-5636 まで、お電話にてご連絡ください。

保健資源およびサービス管理 保健社会福祉省は適用される連邦公民権法を遵守し、人種、肌の色、出身国、年齢、障害、または性別に基づく差別をいたしません。保健資源およびサービス管理 は人種、肌の色、出身国、年齢、障害、または性別を理由として人を排除したり、異なる扱いをいたしません。

保健資源およびサービス管理:

 • 効果的にコミュニケーションを図るため、障害のある人に以下の支援やサポートを無料で提供いたします。
  • 資格ある手話通訳者
  • その他形式の文字情報(大きな活字、音声信号、手軽な電子形式、その他)
 • 英語を母語としない人へ以下の言語サービスを無料で提供いたします。
  • 資格ある通訳者
  • 英語以外の言語で書かれた情報

これらのサービスを必要とされる場合は、保健資源およびサービス管理(1-301-443-5636)までご連絡ください。

保健資源およびサービス管理 がこれらのサービスの提供を怠ったり、人種、肌の色、出身国、年齢、障害、または性別に基づいた何らかの方法で差別したと思われる場合、こちらまで苦情を申し立てることができます。また、公民権に関する苦情は、保健社会福祉省 のOffice for Civil Rights(公民権局)へ、Office for Civil Rights Complaint Portal https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf から電子申請するか、以下へ郵便または電話で申し立てることもできます:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

فارسی (Farsi)

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با .1-301-443-5636 تماس بگیرید

منابع و مدیریت خدمات بهداشتی , وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا از قوانین حقوق مدنی فدرال مربوطه تبعیت می کند و هیچگونه تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ پوست، اصلیت ملیتی، سن، ناتوانی یا جنسیت افراد قایل نمی شود.

منابع و مدیریت خدمات بهداشتی بر اساس نژاد، رنگ پوست، اصلیت ملیتی، سن، ناتوانی یا جنسیت افراد ایشان را از خدمات محروم نمی کند و با آنها برخورد متفاوتی ندارد.

: منابع و مدیریت خدمات بهداشتی

 • برای افرادی که ناتوانی دارند، برای برقرار کردن ارتباط موثر، کمک هایی بطور رایگان فراهم می کند، مانند:
  • مترجمین واجد شرایط زبان اشاره
  • اطلاعات نوشتاری به فرمت های دیگر (چاپ با حروف درشت، صوتی، فرمت های الکترونیک قابل دسترسی ساده، و فرمت های دیگر)
 • برای افرادی که زبان اولیه شان انگلیسی نیست خدمات زبانی رایگان ارایه می کند، مانند:
  • مترجمین شفاهی واجد شرایط
  • اطلاعات نوشتاری به زبانهای دیگر

اگر به چنین خدماتی نیاز دارید، با منابع و مدیریت خدمات بهداشتی به .1-301-443-5636 تماس بگیرید

اگر معتقدید که منابع و مدیریت خدمات بهداشتی چنین خدماتی را به شما ارایه نداده و یا اینکه به شکلی دیگر به دلیل نژاد، رنگ پوست، اصلیت ملیتی، سن، ناتوانی یا جنسیت درمورد شما تبعیض قایل شده می توانید شکواییه ای به این آدرس ثبت کنید:

اگر احساس می کنید که منابع و مدیریت خدمات بهداشتی این خدمات را به شما ارایه نکرده و یا به هر شکلی بدلیل نژاد، رنگ پوست، اصلیت ملی، سن، معلولیت یا جنسیت شما را مورد تبعیض قرار داده، می توانید نزد وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا ، Office for Civil Rights (اداره حمایت از حقوق مدنی)، شکواییه خود را ثبت نمایید. دسترسی الکترونیکی به این اداره از طریق Office for Civil Rights Complaint Portal به آدرس https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf یا تماس از طریق ایمیل یا تلفن با آدرس زیر میسر است:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

English

ATTENTION: If you speak a language other than English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-301-443-5636.

For other services that do NOT involve language assistance, please visit the Contact Us HRSA page.

The Health Resources and Services Administration (HRSA) complies with applicable federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. The HHS nondiscrimination notice lists the services available to you and how to file a complaint if you feel that HHS has failed to provide these services or discriminated in another way.

HRSA:

 • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
  • Qualified sign language interpreters
  • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
 • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
  • Qualified interpreters
  • Information written in other languages

If you need these language assistance services, contact the U.S. Department of Health and Human Services (HHS), Health Resources and Services Administration (HRSA) at 1-301-443-5636.

If you believe that HRSA has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Date Last Reviewed: